Компетенции за пазара на труда


Проектът "Ключови компетенции за по-конкурентна работна сила в България" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз